Všeobecné obchodné podmienky

Čl. 1
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky vymedzujú a bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, Akadémia Karola Wojtylu, so sídlom: Podháj 37, 974 05 Banská Bystrica, IČO 503 847 08 , email: obchod@rodinyzbetanie.sk (ďalej „predávajúci“), a zákazníka (ďalej „kupujúci“), nakupujúceho cez webové rozhranie www.rodinyzbetanie.sk (ďalej „webové rozhranie“).

Tieto obchodné a reklamačné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy a kupujúci vyplnením objednávkového formulára na webovom rozhraní vyjadruje súhlas s ich aktuálnym znením. Obchodné a reklamačné podmienky sú verejne dostupné na webovom sídle predávajúceho a na vyžiadanie ich predávajúci kupujúcemu zašle aj osobitne, a to buď elektronicky prostredníctvom emailu, alebo ako súčasť zásielky s objednaným tovarom.

Tovarom sa rozumejú produkty ponúkané prostredníctvom webového rozhrania.

Čl. 2
Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje:

– dodržiavať všeobecné obchodné a reklamačné podmienky;

– po vyplnení objednávkového formulára na webovom rozhraní poslať kupujúcemu na jeho emailovú adresu potvrdenie objednávky;

– dodať objednaný tovar v štandardnej kvalite, pri dodržaní dodacích podmienok.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

– oneskorené dodanie spôsobené prepravcom;

– poškodenie tovaru spôsobené prepravcom;

– nedodanie objednaného tovaru spôsobené vypredaním skladových zásob, ktoré je dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho. V tomto prípade predávajúci vráti kupujúcemu cenu tovaru, ak už bola zaplatená, a informuje ho o termíne doplnenia skladových zásob a o možnosti opätovného zakúpenia tovaru.

Čl. 3
Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje

– zaplatiť cenu uvedenú vo faktúre na bankový účet predávajúceho (podľa čl. 5, bod 2) v zmysle platobných podmienok platných v čase potvrdenia objednávkového formulára na webovom rozhraní;

– objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a prípadné zistené nedostatky bezodkladne oznámiť prepravcovi;

– potvrdiť prevzatie tovaru; v opačnom prípade predávajúci, resp. prepravca nie je povinný tovar odovzdať.

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 10 znáša náklady na spätné doručenie tovaru kupujúci.

Vlastnícke právo na kupujúceho prechádza zaplatením celej ceny za objednaný tovar.

Ak kupujúci neprevezme tovar, ktorý nie je mechanicky poškodený, a  Akadémii Karola Wojtylu vzniknú z tohto dôvodu náklady, má Akadémia Karola Wojtylu nárok požadovať preplatenie týchto nákladov kupujúcim, pričom náklady na vrátenie tovaru späť po jeho neprevzatí budú zo strany Akadémie Karola Wojtylu účtované kupujúcemu maximálne v hodnote 10 eur.

Čl. 4
Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

Objednávka vzniká vyplnením objednávkového formulára na webovom rozhraní a jej potvrdením predávajúcim prostredníctvom emailu.

Kupujúci vyplnením a potvrdením objednávkového formulára vyjadruje súhlas so všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami aj s cenou za tovar a objednávka sa preňho stáva záväznou. Potvrdenú objednávku je možné stornovať podľa čl. 7, bod 1.

Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné rušiť, meniť alebo dopĺňať len na základe dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

Potvrdením o kúpe je faktúra, ktorá je zároveň dodacím aj reklamačným listom. Faktúra je kupujúcemu zaslaná spolu s tovarom.

Čl. 5
Platobné podmienky

Ceny uvedené na webovom rozhraní sú konečné. Ceny sú uvedené v mene euro. Predávajúci nie je platcom DPH.

Cenu za tovar je možné zaplatiť:

– prevodom na bežný účet predávajúceho: SK98 0900 0000 0051 2063 4641. Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol uvedený na faktúre spolu s konečnou cenou. Doba splatnosti faktúry je 14 dní od dátumu jej vystavenia.

K cene tovaru sa pripočíta poštovné a balné, ktoré je určené individuálne podľa veľkosti a zloženia objednávky.

V prípade objednávky do zahraničia sa poštovné a balné určí individuálne a kupujúci bude o jeho výške informovaný emailom ešte pred odoslaním tovaru.

Čl. 6
Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť vyplnením objednávkového formulára kupujúcim.

Objednaný tovar expeduje predávajúci čo najskôr, zvyčajne do 3 až 5 pracovných dní od začiatku plynutia dodacej lehoty, najviac však do 28 pracovných dní. Ak predávajúci nedodá objednaný tovar do 30 pracovných dní od začiatku plynutia dodacej lehoty, je povinný kupujúcemu vrátiť zaplatenú cenu za tovar.

Dodacou lehotou 24 hodín sa rozumie 1 pracovný deň. V prípade objednávok a platieb prijatých počas dní pracovného voľna a dní pracovného pokoja začína dodacia doba plynúť v najbližší pracovný deň.

Čl. 7
Storno objednávky a odstúpenie od zmluvy

Objednávku je možné stornovať emailom aj bez udania dôvodu do momentu potvrdenia objednávky predávajúcim.

V zmysle § 7 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku má kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Odstúpenie od zmluvy kupujúci oznámi predávajúcemu  emailom a predmetný tovar mu na svoje náklady pošle na adresu: Barbora Makovníková, Strečnianska 1, 851 05 Bratislava. Predávajúci si vyhradzuje právo neprevziať tovar vrátený dobierkou.

Čl. 8
Reklamácia

Reklamácie tovaru zakúpeného na webovom rozhraní upravuje § 619 a nasl. Zák. č. 40/1964 Zb. („Občiansky zákonník“).

Na tovar sa vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Neuplatnením záruky v záručnej dobe zodpovednosť predávajúceho za nedostatky zaniká. Ako reklamačný list slúži faktúra, ktorá je zároveň dokladom o kúpe tovaru.

Záruka sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, zistené ihneď po prevzatí tovaru alebo počas jeho používania. Záruka sa nevzťahuje na nedostatky spôsobené používateľom počas štandardného používania tovaru alebo na chyby spôsobené živelnou pohromou.

Reklamačná doba je 30 dní. Reklamačná doba začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. Doba od začiatku reklamačnej doby do prevzatia vybavenej reklamácie kupujúcim sa nezapočítava do záručnej doby.

Kupujúci doručí reklamovaný tovar predávajúcemu osobne alebo poštou na vlastné náklady na jeho adresu Barbora Makovníková, Strečnianska 1, 851 05 Bratislava tak, aby pri preprave nedošlo k ďalšiemu poškodeniu tovaru. Poškodenie tovaru počas prepravy má za následok neplatnosť reklamačného nároku.

Predávajúci do 3 pracovných dní rozhodne o oprávnenosti reklamácie. O výsledku informuje kupujúceho emailom.

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny.

Reklamácia sa považuje za vybavenú doručením nového tovaru, vrátením zaplatenej ceny tovaru alebo odôvodneným zamietnutím v prípade neoprávnenej reklamácie.

Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o alternatívnom riešení sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovom sídle http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Kupujúci – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolia. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovom sídle http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Čl. 9
Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje osobné údaje vyplnené v objednávkovom formulári chrániť a neposkytnúť ich tretej strane. Tieto osobné údaje budú využité len na vybavenie objednávky a na komunikáciu predávajúceho s kupujúcim.

Predávajúci môže osobné údaje vyplnené v objednávkovom formulári spracúvať a využívať pre účely vlastného marketingu.

Ochrana osobných údajov podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z

Čl. 10
Záverečné ustanovenia

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky sú záväzné v znení platnom v čase potvrdenia objednávkového formulára kupujúcim. Potvrdením formulára kupujúci vyjadruje svoj súhlas s týmito podmienkami.

Predávajúci si vyhradzuje právo na ich úpravu.

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 16.11.2020.

ThLic. Marek Iskra,
riaditeľ
Akadémia Karola Wojtylu